Home » Vedtægter

Vedtægter

Stk. 1. Foreningens navn er Køge Fødevarefællesskab – forkortet KØFF.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 1. At være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.
 2. At forsyne medlemmerne med et sæsonbetonet udbud af økologiske varer, der er dyrket og produceret så lokalt som praktisk muligt. Derudover også udenlandske varer, såfremt flere medlemmer efterspørger dette. Dog er det ikke hensigten at købe store partier, som ikke kan sælges med det samme, og derfor vil give foreningen tab.
 3. At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til de kommercielle fødevarevirksomheder.
 4. At være et lokalt forankret arbejdende fællesskab, der danner ramme for samarbejde og møde mellem mennesker på en åben og inkluderende vis.
 5. At støtte fair og direkte handel.
 6. At være miljøvenlig ved bruge ressourcer med omtanke.
 7. At formidle og fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og forbrug.
 8. At foreningens frivilliges indsats sker på grundlag at den enkelte skal opleve det positivt og givende.
 9. At der til foreningens arrangementer spises og drikkes sunde og rene varer.

§ 3. Medlemskreds

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

§ 4. Medlemskrav

Stk.1. Medlemmerne betaler indmeldelsesgebyr.

Stk 2 Medlemskab er personligt.

Stk. 3. Medlemmet leverer frivilligt arbejde i foreningen.

Stk 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af måneden. Det indbetalte indmeldelsesgebyr refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 5. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af en adfærd, der er i grov afvigelse fra foreningens formål. Sagen bliver behandlet af bestyrelsen på baggrund af høring af implicerede parter.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af Marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel i det elektroniske nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt indmeldelsesgebyr og/eller kontingent. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Foreningens beretning
 4. Regnskabs aflæggelse og fremlæggelse af budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af repræsentant fra hver af grupperne til bestyrelsen:
  Økonomi
  Butik/Indkøb/pakke og kassevagter
  Cafe
  Arrangement
  It/Presse
  Havegruppe
 7. Valg af ekstern revisor
 8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5a. Foreningens budget og regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

Stk 7a: § 10, stk. 2. Stk. 5 kan dog ikke ændres

Stk. 8. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden.

Stk. 9. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelses fristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

§ 7. Dialogmøder

Stk. 1. I tilfælde af sager, hvor der er stærk uenighed eller uklarhed om hvorvidt kollektivgruppens driftsbeslutninger stemmer overens med foreningens formål (§2), kan der afholdes et dialogmøde, der er beslutningsdygtigt til at tage principielle beslutninger der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2. Dialogmødet kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal dialogmødet afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for et dialogmøde er 14 dage, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 4. Et korrekt indkaldt dialogmøde kan kun træffe beslutninger om det eller de emner, som dialogmødet er indkaldt til at behandle.

Stk. 5. Stemmeberettigede på dialogmøderne, er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. I forbindelse med forslag til dialogmøderne tilstræbes konsensus. Hvis mødets dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal.

§ 8. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af kollektivgruppen* udfra vedtagne beslutninger foretaget på generalforsamlingen og evt. afholdte dialogmøder i overensstemmelse med disse vedtægter.

Stk. 2. Kollektivgruppen udgøres af bestyrelsen, repræsentanter fra arbejds grupperne og andre medlemmer af foreningen, der ønsker at deltage i foreningens daglige drift.

Stk. 3. Kollektivgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen består af de 5 gruppe ansvarlige. Bestyrelsen indkalder og leder kollektivgruppens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er modtaget. Alle kollektivgruppens beslutninger skal være tilgængelige for alle medlemmer i form af et mødereferat senest 2 uger efter et mødes afholdelse.

Stk. 5. Foreningens medlemmer har tilhørs- og taleret til kollektivgruppens møder.

Stk. 6. Ved beslutninger, hvor der ikke kan opnås konsensus i kollektivgruppen, træffes beslutninger med simpelt flertal. I sådanne tilfælde er det kun bestyrelsen, der er stemmeberettigede.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen* består af en ansvarlig fra hver af grupperne: Økonomi, butik, cafe, arrangement og it/presse. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

§ 10. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor. Revisoren har til hver tid adgang til at efterse foreningens regnskab og samlede beholdning.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i ingen tilfælde hæfte for foreningens eventuelle underskud eller gæld.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemer i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer, på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den ultimative opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering

Vedtægter ændret:

Generalforsamling d.4.4.2018. Medlemskab er personligt og Havegruppe tilføjet

Generalforsamling d.30.3.2016. Koordinator og næst koordinator roller udgået.